partner Vašich developerských projektů

Naše společnost využívá dlouholeté zkušenosti v oboru geodézie a katastru nemovitostí a nabízíme tyto hlavní služby.

Poradenství development

 • vyhledání vhodné lokality pro Váš projekt, prověření stávajících  vlastnických a právních vztahů a realizaci převodu nemovitostí
 • geodetické práce nutné k přípravě studie a projektu
 • zprostředkování výhodného projektového financování
 • geodetické práce investora
 • geodetické a právní služby při zápisu staveb do katastru nemovitostí a přípravě prohlášení vlastníka

Geodetické práce

Geodetické práce v oblasti nemovitostí

 • kompletní servis na příslušném katastrálním úřadu
 • kompletní právní a realitní služby v této oblasti
 • vyhotovení geometrických plánů pro dělení pozemků, vyznačení budov, vymezení věcných břemen
 • výpočty ploch
 • vytyčení vlastnických hranic

Geodetické práce v investiční výstavbě

 • zaměření polohopisu a výškopisu pro architektonické studie
 • tvorba účelových map velkých měřítek
 • vytyčovací práce
 • práce pro potřeby geologického a geofyzikálního průzkumu, ekologických studií

Veškeré měřické i kancelářské práce probíhají s použitím moderních přístrojů a software, který umožňuje předat objednateli veškeré výstupy v digitální formě a ve formátu podle jeho přání.